GarganeyGarganey.Garganey.Smew.Smew.Smew.Smew.Teal.Teal.Teal/Coot.Teal.Teal.Teal.Brent GooseBrent Goose.Brent Goose.Brent Goose.Pochard.Pochard.Pochard.